EN

Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne? – Raport Capital Strategy

Raport powstał jako propozycja rozwinięcia i uszczegółowienia rekomendacji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbył się w Sopocie, w czerwcu 2014 r. Ma służyć dyskusji na temat kształtu systemu emerytalnego w Polsce, co w poprzedzającym opracowanie liście podkreślają Leszek Pawłowicz (inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej), Małgorzata Rusewicz (Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych) i Stefan Kawalec (Prezes Capital Strategy).

Zmiany w OFE to większe ryzyko dla finansów państwa – tekst Stefana Kawalca

Wyrażany jest czasami pogląd, że choć zmiany w OFE są niepożądane, to są dziś konieczne dla zapewnienia stabilności finansowej państwa. Analiza kluczowego wskaźnika stabilności zewnętrznej jakim jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto prowadzi jednak do całkiem odmiennego wniosku; wskazuje, że zmiany w OFE stwarzają poważne zagrożenie dla stabilności finansowej Polski również w krótkiej i średniej perspektywie. Pisz o tym Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec w tekście opublikowanym w portalu NBP Obserwatorfinansowy.pl.

Rekomendacje Komisji Europejskiej powinny skłonić do ponownego przemyślenia planowanych zmian OFE – tekst Stefana Kawalca

Wysocy przedstawiciele Państwa Polskiego wyrażali ostatnio pogląd, że proponowane przez rząd zmiany w OFE są konieczne, gdyż w innym przypadku musiałoby nastąpić poważne zacieśnienie fiskalne, grożące recesją i wzrostem bezrobocia. Ogłoszone niedawno rekomendacje Komisji Europejskiej, wskazują jednak, że statystyczne korzyści z planowanych zmian emerytalnych będą znacznie mniejsze niż wydawali się oczekiwać ich autorzy, a także bardzo niewielkie w porównaniu z dostosowaniem fiskalnym jakiego Polska zdaniem KE musi dokonać do roku 2015, niezależnie od zmian w OFE. Powinno to skłonić Rząd, Parlament i Prezydenta do ponownego przemyślenia proponowanych zmian. Cel jakim jest uniknięcie konieczności podjęcia w krótkim terminie, w sytuacji spowolnienia gospodarczego, kroków mających silne skutki recesyjne, można osiągnąć za pomocą zmian, które ograniczą nieco skalę filaru kapitałowego, lecz nie spowodują jego dewastacji i będzie je można uznać za zgodne z zasadą proporcjonalności. Pisze o tym Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec w tekście opublikowanym w portalu NBP Obserwatorfinansowy.pl.

Suplement do raportu Capital Strategy na temat OFE

Przedstawiamy suplement do raportu Capital Strategy na temat OFE. Suplement zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące możliwego traktowania planowanych zmian w OFE w statystykach UE.

Raport Capital Strategy na temat OFE

Przedstawiamy raport Capital Strategy pt. “Wpływ rozwiązań dotyczących OFE na rynek kapitałowy i wzrost gospodarki”. Raport stanowi kontynuację opracowań prezentowanych przez Capital Strategy na spotkaniach w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego w czerwcu i lipcu 2013.

Nie niszczyć systemu OFE – rozmowa ze Stefanem Kawalcem

W „Rzeczpospolitej” w dniu 26 sierpnia 2013 r. został zamieszczony skrót rozmowy z Prezesem Zarządu Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. „Nie warto niszczyć systemu OFE”. Pełna wersja wywiadu dostępna jest na stronie internetowej Rzeczpospolitej.

Debata na temat zmian w systemie emerytalnym

W dniu 22 lipca 2013 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się debata na temat proponowanych przez rząd zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego, stanowiąca kontynuację debaty rozpoczętej podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2013 w Sopocie.

Debatę moderował:
- Robert Stanilewicz, Dziennikarz, TVN CNBC

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:
- Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
- Stanisław Gomułka, minister finansów Gabinetu Cieni Business Center Club
- Mirosław Gronicki, Minister Finansów 2004 – 2005
- Stefan Kawalec, Prezes Zarządu, Capital Strategy
- Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
- Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista, Bank Pekao SA
- Wojciech Otto, Profesor, Uniwersytet Warszawski
- Wiesław Rozłucki, Członek Rady Nadzorczej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wprowadzenie do debaty stanowiła prezentacja przedstawiona przez Stefan Kawalca.

Wypowiedź Stefana Kawalca na temat debaty Balcerowicz-Rostowski

W dniu 21 marca w serwisie internetowym Gazety Wyborczej Wyborcza.biz ukazała się następująca wypowiedź Prezesa Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefana Kawalca po debacie telewizyjnej na temat reformy emerytalnej pomiędzy profesorem Leszkiem Balcerowiczem i ministrem finansów Jackiem Rostowskim:

Stefan Kawalec, były wiceminister finansów, prezes firmy doradczej Capital Strategy

Istotnym dla mnie wątkiem w debacie była kwestia inwestycji OFE w dług publiczny. Minister Jacek Rostowski twierdził, że jest bezsensowne, aby rząd zadłużał się, emitując obligacje po to, by przekazać środki do OFE, które następnie OFE przeznaczają na zakup rządowych obligacji. Leszek Balcerowicz pytał, dlaczego Rostowski przyjmuje, że to wpłaty do OFE finansowane są z długu i generują wzrost długu publicznego, a nie inne wydatki, choćby koszty rozrostu administracji czy dotacje do KRUS i wiele, wiele innych. Przypomniał, że dochody z prywatyzacji w ostatnim dziesięcioleciu stanowiły dwie trzecie kwoty przekazanej do OFE. Minister Rostowski wyjaśnił, że tak naprawdę istotne jest to, że środki inwestowane przez OFE w obligacje rządowe niczemu nie służą i zamiast wpłacać do OFE, lepiej wydać te środki na inne bardziej pożyteczne cele. Rostowski uznał, że można zachować wszystkie zalety nowego systemu emerytalnego, a nawet je wzmocnić, przenosząc część składki z OFE do ZUS i w przyszłości kierować do OFE tylko tę część składki, która byłaby inwestowana w akcje. Ta teza była kwestionowana przez Balcerowicza, który twierdził, że nie jest rozsądne ani możliwe, by OFE w przyszłości prawie całą swoją składkę inwestowały w akcje. Z tą tezą Balcerowicza zgadzam się. Uważam, że nieuchronnie obniżenie składki kierowanej do OFE obniży strumień środków z OFE kierowanych na rynek akcji, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarki i tym samym wysokość przyszłych emerytur.

Załączamy opis przebiegu debaty w portalu wyborcza.biz z wypowiedziami komentujących ekspertów.

Seminarium na temat inwestycji funduszy emerytalnych w aktywa Private Equity

W dniu 3 listopada 2010 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Private Equity jako klasa aktywów w portfelach OFE” współorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. W ramach seminarium Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec przedstawił prezentację pt. „Equity gap w sektorze MSP. Oszczędności przyszłych emerytów jako źródło finansowania gospodarki” (patrz: załącznik).