EN

Ceny gruntów a zamożność regionu – raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation i IPTI

Wspólny raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation oraz Międzynarodowego Instytutu Podatków od Nieruchomości (IPTI), oparty o analizę blisko 13 tysięcy transakcji sprzedaży/zakupu gruntów, potwierdza istnienie istotnej pozytywnej zależności między cenami transakcyjnymi gruntów a lokalnym poziomem zamożności, co jest zgodne z prawidłowością dojrzałej gospodarki rynkowej.

Opinia o propozycji kontrolowania deficytu samorządów

Na zlecenie Unii Metropolii Polskich eksperci Capital Strategy przeprowadzili analizę propozycji kontroli deficytu samorządów zawartej w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2011. Załączamy opinię Capital Strategy z 27 stycznia 2012, która została udostępniona na stronie Unii Metropolii Polskich.

Spór o deficyt samorządów – artykuł w tygodniku

W numerze 23. Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” z 2 czerwca 2011 ukazał się artykuł autorstwa Stefana Kawalca i Agaty Miśkowiec zatytułowany „Niepotrzebny spór o deficyt”. Jest on podsumowaniem głosów, jakie eksperci Capital Strategy zabierali do tej pory w dyskusji nad celowością wprowadzenia limitu deficytu dla samorządów i kształtem ewentualnych regulacji. Artykuł przedstawia rozwiązanie pozwalające osiągnąć zakładany przez Ministra Finansów spadek relacji deficytu jednostek samorządu terytorialnego do dochodów w kolejnych latach, nie wymuszając cięć wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w wieloletnich prognozach finansowych.

Spór o deficyt samorządów – rozwinięcie propozycji ekspertów Capital Strategy

W „Rzeczypospolitej” z 27 maja 2011 r. ukazał się artykuł Stefana Kawalca i Agaty Miśkowiec „Spór o deficyt”.
W poprzedniej publikacji („Awantura o deficyt samorządów”, Rzeczpospolita, 4 maja 2011), eksperci Capital Strategy zaproponowali rozwiązanie pozwalające osiągnąć cele Ministra Finansów w zakresie ograniczania deficytu sektora samorządowego, a jednocześnie umożliwiające każdemu samorządowi zrealizować zaplanowane inwestycje.
Obecnie na podstawie analizy jednostkowych danych obejmujących dochody i wydatki wszystkich jednostek samorządu terytorialnego planowanych na lata 2012 – 2015 eksperci Capital Strategy wykazują, że zaproponowana przez nich propozycja jest absolutnie bezpieczna z punktu widzenia celów deklarowanych przez MF. Ponadto proponują zastosowanie dodatkowego mechanizmu pozwalającego wyeliminować lub co najmniej istotnie ograniczyć potencjalne niedogodności proponowanego rozwiązania dla samorządów.

W wersji artykułu zamieszczonej w gazecie, w wyniku błędu technicznego przy przygotowaniu tekstu do druku, zostały podane błędne liczby w ostatnich dwóch wierszach tabeli. W wersji załączonej błąd ten został skorygowany.

„Awantura o deficyt samorządów” – opinia ekspertów Capital Strategy

W dniu 4 maja 2011 w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Stefana Kawalca i Agaty Miśkowiec na temat propozycji Ministerstwa Finansów dotyczącej wprowadzenia limitów ograniczających deficyt jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zdaniem ekspertów Capital Strategy deficyt JST ulegnie wkrótce radykalnemu obniżeniu i przekształci się najprawdopodobniej w nadwyżkę w wyniku działania istniejących już mechanizmów, wprowadzonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Wprowadzenie dodatkowych limitów deficytu w kształcie proponowanym obecnie przez Ministerstwo Finansów spowoduje, że sektor JST jako całość zostanie zmuszony do wypracowania w najbliższych latach bardzo dużej nadwyżki budżetowej kosztem gwałtownego zahamowania realizowanych inwestycji.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne odpowiedzią na bariery finansowe sektora publicznego

W dniach 5-7 maja 2009 odbył się Warszawie „IX Doroczny Europejski Szczyt Partnerstwa Publiczno –Prywatnego” zorganizowany przy udziale Ministerstwa Gospodarki i Fundacji PPP. Uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych by był Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec, który przygotował prezentację pt. “PPP jako odpowiedź na groźbę zahamowania inwestycji infrastrukturalnych w warunkach kryzysu”.